Wednesday, August 27, 2014

百元6期万能 正规字配套 由8月30日起 至9月7日止

以彰显孝道为主的
农历七月过后
我们迎来
秋高气爽的
中秋节
MKT测字精英
从健全的字库里
掌握了六组
专攻万能为主的
精准贴士
进而成立了
百元6期万能
正规字配套
830日起
97日止
若不中再免费
送6期,若中头二三奖给15%感恩金
来电0164805885
就有机会!

2014年8月27日星期三开彩成绩

016-4805885
2014年8月27日星期三开彩成绩
成绩
Magnum 4D 萬能
Date: 27-08-2014 (Wed) Draw No: 332/14
1st Prize 首獎 8835
2nd Prize 二獎 3975
3rd Prize 三獎 8001
Special 特別獎
6435 9844 ---- 9642 ----
3493 5193 2134 2206 ----

2291 2032 8971
Consolation 安慰獎
1190 3048 4200 5555 6552
8215 1999 5668 0989 3790
 成绩
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
Date: 27-08-2014 (Wed) Draw No: 4056/14
1st Prize 首獎 1285
2nd Prize 二獎 2074
3rd Prize 三獎 5637
Special 特別獎
9122 7772 3728 8878 0340
6491 4267 0874 9428 7729

Consolation 安慰獎
2626 5333 2412 2149 2121
2401 2901 3384 8698 2752
成绩
SportsToto 4D 多多
Date: 27-08-2014 (Wed) Draw No: 4109/14
1st Prize 首獎 4584
2nd Prize 二獎 7673
3rd Prize 三獎 9037
Special 特別獎
---- 1021 3970 6551 1137
8257 9577 2237 ---- ----

3614 7252 4195
Consolation 安慰獎
2302 7286 1795 2261 8561
1474 5297 7266 1276 5483

Tuesday, August 26, 2014

2014年8月26日星期二特别开彩成绩

016-4805885
2014年8月26日星期二特别开彩成绩
成绩
Magnum 4D 萬能
Date: 26-08-2014 (Tue) Draw No: 331/14
1st Prize 首獎 0630
2nd Prize 二獎 3756
3rd Prize 三獎 2800
Special 特別獎
3016 5293 ---- 7609 0025
4938 2133 1477 0313 1994

7091 ---- ----
Consolation 安慰獎
3424 3626 5320 1969 4840
1442 4507 6135 9027 9385
成绩
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
Date: 26-08-2014 (Tue) Draw No: 4055/14
1st Prize 首獎 7308
2nd Prize 二獎 8664
3rd Prize 三獎 8642
Special 特別獎
0914 7927 6367 2603 9255
8249 5199 8772 0206 9027

Consolation 安慰獎
8543 5769 4378 3289 8299
0953 3484 7811 5601 9242
成绩
SportsToto 4D 多多
Date: 26-08-2014 (Tue) Draw No: 4108/14
1st Prize 首獎 2126
2nd Prize 二獎 0430
3rd Prize 三獎 3593
Special 特別獎
2593 5366 5622 4213 2385
6294 ---- 0547 0913 ----

---- 1132 4236
Consolation 安慰獎
1965 1358 9928 1330 1952
2484 7895 0127 8984 5878

Sunday, August 24, 2014

2014年8月24日星期日开彩成绩

016-4805885
2014年8月24日星期日开彩成绩
成绩
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
Date: 24-08-2014 (Sun) Draw No: 4054/14
1st Prize 首獎 5036
2nd Prize 二獎 6816
3rd Prize 三獎 3234
Special 特別獎
0494 8764 3231 6269 8843
4789 1090 8613 5911 2783

Consolation 安慰獎
0590 9806 1492 3587 3579
6168 4597 9628 7045 3425
成绩
SportsToto 4D 多多
Date: 24-08-2014 (Sun) Draw No: 4107/14
1st Prize 首獎 3715
2nd Prize 二獎 1563
3rd Prize 三獎 1503
Special 特別獎
8941 ---- 5693 4465 4435
---- 6539 9258 7414 9600

2473 ---- 2613
Consolation 安慰獎
2674 6493 1777 1264 0437
9780 0237 2887 1615 9243

成绩
Magnum 4D 萬能
Date: 24-08-2014 (Sun) Draw No: 330/14
1st Prize 首獎 7707
2nd Prize 二獎 7778
3rd Prize 三獎 9293
Special 特別獎
---- 7095 ---- ---- 4753
9935 4918 8503 6164 9610

3082 4331 3430
Consolation 安慰獎
0624 7576 7858 4480 9746
1320 3994 6829 0034 8575

Saturday, August 23, 2014

2014年8月23日星期六开彩成绩

016-4805885
2014年8月23日星期六开彩成绩
成绩
SportsToto 4D 多多
Date: 23-08-2014 (Sat) Draw No: 4106/14
1st Prize 首獎 7004
2nd Prize 二獎 8036
3rd Prize 三獎 9440
Special 特別獎
2781 ---- 5805 ---- 1005
9493 7822 1850 9870 9232

0626 6357 ----
Consolation 安慰獎
0879 3370 3798 0505 8902
9321 0840 0007 3144 0180
成绩
Magnum 4D 萬能
Date: 23-08-2014 (Sat) Draw No: 329/14
1st Prize 首獎 5291
2nd Prize 二獎 0409
3rd Prize 三獎 4396
Special 特別獎
5649 5204 ---- 7239 ----
5666 ---- 1579 4218 5711

3048 1002 0708
Consolation 安慰獎
1594 0110 5887 1246 5395
3853 8438 6521 7145 1288
成绩
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
Date: 23-08-2014 (Sat) Draw No: 4053/14
1st Prize 首獎 4276
2nd Prize 二獎 4083
3rd Prize 三獎 8129
Special 特別獎
8623 7987 6780 7053 3520
8822 5635 1023 2176 6003

Consolation 安慰獎
4043 4911 2674 5109 1173
8553 4443 3793 5148 3975

Thursday, August 21, 2014

2014年8月20日星期三开彩成绩

016-4805885
2014年8月20日星期三开彩成绩
成绩
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩
Date: 20-08-2014 (Wed) Draw No: 4052/14
1st Prize 首獎 2022
2nd Prize 二獎 4004
3rd Prize 三獎 5030
Special 特別獎
6915 2608 4290 2152 7898
7929 8544 2534 0103 5437

Consolation 安慰獎
8500 1725 0572 7768 4270
3621 0674 4265 5171 8015
成绩
Magnum 4D 萬能
Date: 20-08-2014 (Wed) Draw No: 328/14
1st Prize 首獎 3964
2nd Prize 二獎 1234
3rd Prize 三獎 3725
Special 特別獎
9471 5921 9769 2895 8635
6421 4396 4734 6006 ----

---- ---- 8751
Consolation 安慰獎
0848 7833 0409 8882 7888
8502 6941 6270 2488 1755
成绩
SportsToto 4D 多多
Date: 20-08-2014 (Wed) Draw No: 4105/14
1st Prize 首獎 1914
2nd Prize 二獎 7493
3rd Prize 三獎 9184
Special 特別獎
---- ---- 3511 5489 4554
7037 5448 ---- 3543 0152

4119 1016 2285
Consolation 安慰獎
3472 6133 8675 4479 1941
7320 9414 1473 2390 6863

Sunday, August 17, 2014

百元七期KUDA专线

MKT测字中心
KUDA检测系统
820星期三
成立
百元七期KUDA专线

20/08/14
星期三
正字
KUDA
1/2/3
23/08/14
星期六
正字
KUDA
1/2/3
24/08/14
星期日
正字
KUDA
1/2/3
26/08/14
星期二
正字
KUDA
1/2/3
27/08/14
星期三
正字
KUDA
1/2/3
30/08/14
星期六
正字
KUDA
1/2/3
31/08/14
星期日
正字
KUDA
1/2/3
*若不中再送7期
*若中大奖别忘给
15%感恩金
016-4805885